saur-mot-nordFjellstyrene skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og "lunnende" i statsallmenningane. Rammene for fjellstyrets virksomheit er fastsett i Fjelloven § 3. Fjellstyrets primæroppgåver er å administrere bruksrettane dei bruksberettiga imellom, ta vare på dei bruksberettiga sine interesser i allmenningane og syte for at statsallmenningane blir brukt på ein best mogeleg måte for allmenningsbygdene. Forvaltninga skal skje på ein måte som tek omsyn til naturvern- og friluftsinteressene, og fremje næringslivet i bygda. Statskog administrerer grunneigarrettigheitene i statsallmenningane.Bilde: Frå Saur mot Jotunheimen i bakgrunn

Hovudsakeleg er ansvar mellom fjellstyret og Statskog fordelt på fylgjane måte:

Fjellstyret administrerer støls- og beitebruk, jakt og fiske

Statskog administrerar grunndisponeringar som hytteområde, vegar, grusressursar, skog/ved, grenser o.l.

 I Noreg er det 94 fjellstyrer. Desse administrerer størsteparten av dei høgareliggande skog- og fjellområdene i Sør- og Midt-Noreg. Norges fjellstyresamband (NFS) er ein interesseorganisasjon for fjellstyrene. Du kan lese meir om fjellstyrene og fjellstyresystemet på heimesidene til NFS

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes